1. DEFINITIES
“Verbonden Onderneming” betekent een onderneming, vereniging of samenwerkingsverband, wiens
meerderheid van stemrechten of eigendomsrechten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is
van de klant;
“Content” betekent al de teksten, foto’s, muziekbestanden, grafieken, video-opnames en andere
gegevens die in verband met de Diensten door de Klant aan Soluxions worden overgemaakt;
“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle bekende en onbekende rechten zoals: (a)
auteursrechten, merkenrechten, handelsbenamingen en gelijkaardige rechten,
(b) bedrijfsgeheimen, knowhow, (c) octrooien, tekeningen en modellen, algoritmen en andere
industriële eigendomsrechten, (d) alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten
(wereldwijd en van welkdanige aard ook) (hieronder begrepen logo’s, huurrechten
en vergoedingsrechten), bepaald door hetzij de wet, contracten of licentieovereenkomsten en (f)
alle registraties, initiële toepassingen, hernieuwingen, uitbreidingen, verderzettingen,
verdelingen van voormelde rechten
“Diensten” betekent alle diensten die door de klant of een Verbonden Onderneming, waarvoor de
betrokken klant zich sterk maakt, (“Klant”) worden aangekocht;
“Software” betekent elke informatie bestaande uit één of meerdere computer- of andere programmas
alsook de informatieve inhoud van dergelijke programma’s en elke documentatie geleverd in samenhang
dan wel aanvullend met dergelijke programma’s, dewelke elektronisch dan wel op enige andere manier
aan de Klant worden geleverd;
“Soluxions” betekent SOLUXIONS G.C.V., met maatschappelijke zetel te 3570 ALKEN, Steenweg
359, gekend onder het KBO-nummer 0809.050.274;
“Website” betekent de user interface, functionaliteit en Content die voor het publiek toegankelijk
worden gemaakt op de domeinnaam van de Klant;
“Resultaat” betekent alle HTML bestanden, Java bestanden, grafische bestanden, animatiebestanden,
databanken, stylesheets, PHP bestanden, multimedia elementen, technologische scripts en andere
programma’s, zowel in objectcode als in sourcecode door Soluxions ontwikkeld voor de Klant;
2. DIENSTEN
Alle Diensten en Software worden slechts geleverd aan de Klant na ondertekening
en overmaken door de Klant van een bestelbon, voor zover deze door Soluxions uitdrukkelijk en
schriftelijk werd aanvaard. Alle hier vermelde voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op
de Diensten. Ingeval enige bepaling van deze Voorwaarden tegenstrijdig zou zijn met enige bepaling
van de Bestelbon (“Bestelbon” betekent een door Soluxions aanvaarde schriftelijke bestelling van
Diensten of Software, met vermelding van de specificaties van de Diensten of Software, alsook
eventuele speciale voorwaarden en/of omstandigheden die de Diensten zouden kunnen beïnvloeden en de
gevraagde leveringsdatum), zullen de bepalingen van de Bestelbon voorrang hebben. Indien de Klant
Diensten aankoopt die als een pakket verkocht worden (bv. een combinatie van webdesign en
webhosting) dan zal de beëindiging van een gedeelte van de Diensten de beëindiging van alle
Diensten van het pakket tot gevolg hebben. De Klant erkent en aanvaardt dat sommige of alle
Diensten naar keuze van Soluxions en zonder voorafgaande toestemming van de Klant geleverd mogen
worden door een of meer verkoper, onderaannemers of verbonden ondernemingen.
3. PRIJS EN BETALING
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de Klant
de in de Bestelbon vermelde vergoedingen aan Soluxions betalen. Tenzij anders vermeld op de
factuur, zijn de vergoedingen contant betaalbaar op het moment van ontvangst van de factuur en op
de maatschappelijke zetel van Soluxions. De Klant zal alle lasten en belastingen (met uitzondering
van de inkomstenbelasting van Soluxions) aan Soluxions betalen, voor zover deze betrekking hebben
op de Diensten of betalingen verricht in uitvoering van de Diensten en/of de overeenkomst tussen
partijen. Alle verschuldigde en vervallen bedragen zullen van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1,5% per maand of de maximale door
de wet en/of rechtspraak toegelaten intrestvoet. Daarenboven zullen de verschuldigde bedragen
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een
conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10% van de betreffende bedragen, met een minimum van
€ 100,00 per factuur, en dit onverminderd eventuele andere wettelijke en/of invorderingskosten, met
inbegrip van alle redelijke advocatenkosten en - erelonen. Niet betaling, zelfs gedeeltelijk,
brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid mee van alle niet-vervallen
bedragen.
4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De Software en de Intellectuele Eigendomsrechten
hiervan blijven eigendom van Soluxions of in voorkomend geval haar licentiegever en de Klant heeft
geen enkel recht of belang om de Software te reproduceren, te reverse engineeren (met de bedoeling
om de source code te achterhalen en te bekomen), aan te passen, te vertalen of op enige manier
afgeleide werken te maken gebaseerd op de Software. De Klant erkent dat alle informatie en ideeën
voor de Diensten alsook de Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de Diensten en
elke mogelijke verbetering, uitvinding, aanpassing en ontwikkeling daarvan de exclusieve eigendom
van Soluxions blijven. De Klant zal alle mogelijke maatregelen
nemen om Soluxions te assisteren in de bescherming van deze rechten. De Klant zal op geen
enkele manier wetens en willens een derde partij toelaten om de Software te reproduceren, te
reverse engineeren, aan te passen, te vertalen of op enige manier afgeleide werken te maken
gebaseerd op de Software. Tijdens de levering van Diensten, verleent de Klant aan Soluxions, een
niet-exclusieve, wereldwijde licentie (zonder enig recht op royalty) om de Content en het Resultaat
te reproduceren, distribueren, openbaar te maken of op enige andere wijze te gebruiken in het kader
van de Diensten.
5. EIGENDOM
De Klant erkent onherroepelijk het eigendomsrecht van Soluxions op het
Resultaat, de Website en alle documentatie ontwikkeld naar aanleiding van het verzoek van de
Klant om Diensten te leveren, met inbegrip van alle toepasselijke Intellectuele Eigendomsrechten.
6. WAARBORGEN / AANSPRAKELIJKHEID
De Klant aanvaardt dat het risico van het gebruik van de
Diensten en de Software exclusief en uitsluitend bij haar ligt. Geen enkele waarborg (tenzij
waarborgen van openbare orde of dwingend recht) wordt door Soluxions verstrekt voor wat betreft de
geleverde Diensten en/of Software, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of de
Bestelbon. O.m. wordt geen waarborg gegeven dat de geleverde Diensten aan de voorwaarden of
specificaties van de Klant zullen voldoen, en evenmin dat de Diensten ononderbroken, veilig of vrij
van errors en fouten zal zijn. Soluxions draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor
eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.
7. VRIJWARING
De Klant zal Soluxions, alsook alle onderaannemers, vertegenwoordigers,
aangestelden, werknemers, bestuurders, aandeelhouder, integraal vrijwaren voor elke mogelijke
aansprakelijkheid, vorderingen, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van alle redelijke
advocatenkosten en –erelonen, die verband houden of voortvloeien uit (a) de Diensten of het gebruik
door de Klant of een derde van de Diensten; (b) elk mogelijk Intellectueel Eigendomsrecht of ander
eigendomsrecht van enige persoon of entiteit, (c) elke mogelijke informatie of gegevens verstrekt
door de Klant aan Soluxions, (d) de invoeging van metatags of andere elementen in enige voor de
Klant ontwikkelde Website of (e) elke mogelijke informatie, diensten of goederen beschikbaar op de
Website van de Klant. Soluxions heeft het recht om, met keuze van raadsman door Soluxions en op
kosten van de Klant deel te nemen aan de verdediging van elke mogelijke vordering van een derde
partij met betrekking tot de Diensten. Soluxions zal eveneens op verzoek en kosten van de Klant
redelijke bijstand verlenen aan de verdediging in een dergelijke verdediging.
8. PRIVACY
De Klant waarborgt dat zij na kennisgeving toestemming heeft verkregen van elke
mogelijke individuele derde wiens persoonlijke gegevens door de Klant aan Soluxions worden
overgemaakt als deel van de Diensten en dit met betrekking tot: (a) de doeleinden waarvoor
dergelijke persoonlijke gegevens werden verzameld, (b) de bedoelde bestemmelingen of categorieën
van bestemmelingen van dergelijke persoonlijke gegevens, (c) welke gedeelten van de persoonlijke
gegevens die verplicht dienen te worden opgegeven dan wel vrijwillig, en (d) hoe deze individuele
derden hun gegevens kunnen inkijken en desgevallend aanpassen. De Klant zal dergelijke kennisgeving
en toestemming zal worden gewaarborgd met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die door de
Klant aan Soluxions zouden worden overgemaakt. Soluxions draagt geen enkele verantwoordelijkheid
voor de gevolgen die voortvloeien uit de nalatigheid of weigering van de Klant om deze kennisgeving
en toestemming te bekomen, noch voor enige foute, onvolledige of verouderde gegevens.
9. OPSCHORTING
Soluxions heeft het recht en de mogelijkheid, van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling om de overeenkomst of (een gedeelte van) de Diensten op te schorten of te
beëindigen, ingeval de Klant enige van haar verplichtingen niet nakomt, met inbegrip van
de verplichtingen opgenomen in artikel 3.
10. GENERAL
Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden en de juridische
gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe deze Voorwaarden aanleiding zouden kunnen
geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Tongeren,
onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze.
De nietigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Voorwaarden of de
overeenkomst tussen partijen zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige
bepalingen van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen en zal niet leiden tot de
nietigheid van deze bepalingen.
Enige rechten van de Klant uit hoofde van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen zijn
strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Elke poging van schuldeisers van de Klant om een belang
te krijgen in de rechten van de Klant, zowel uit hoofde van de wet, contractueel of anderzijds,
geeft het recht aan Soluxions om de overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden.
De Klant erkent dat zij deze Voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden
en prijzen uitdrukkelijk te hebben aanvaard.